Docker常用命令

首页 / 学习笔记 / 正文

列出所有容器ID

docker ps -a

删除某一镜像

docker rmi 镜像ID 

停止所有的容器

docker stop $(docker ps -a)

删除所有的容器

docker rm $(docker ps -a)

删除所有的镜像

docker rmi $(docker images -q)

删除所有不使用的镜像

docker image prune --force --all
或 
docker image prune -f -a

删除所有停止的容器

docker container prune -f 
评论区
头像